Som humanist og hedning er jeg kritisk til elementer innenfor religioner som gjør at mennesker undertrykkes, og skriver derfor mye om slikt. Er glad for den stadige sekulariseringen vi ser rundt omkring i verden, men er på ingen måte i mot at folk skal få tro på guder eller spaghettimonstre, for all del.

Folk må få tro på det de ønsker, bare det ikke er til skade for andre; og her er nok kjernen i det jeg ofte skriver. Jeg kan kritiskere alskens religioner for mangt og meget, men det betyr ikke at jeg mener at folk ikke skal få tro på det de bekjenner seg til. Jeg poengterer kun elementer ved religioner jeg finner hårreisende eller moralsk forkastelige ut fra et humanistisk livssyn som står for at alle mennesker er like mye verd. De som er religiøse må så klart også få lov til å poengtere det som er moralsk forkastelig ved å være humanist, hvis de ønsker det.

Det er mye snakk om religion, og da spesielt islam når innvandring og asylsøkere debatteres. Jeg er av den oppfatning at mangfold er bra, og vi lærer mye av hverandre i møte med nye kulturer. Vi skal så klart hjelpe de som er i nød, og sådeles ta godt i mot de som kommer hit som asylsøkere, men vi må heller ikke legge alt for mye til rette for at deres praktisering av religion skal trumfe over blant annet norsk lov og det vi anser som normal oppførsel. Da gjør vi oss selv en bjørnetjeneste.

Jeg har ikke tro på at “muslimene skal overta Norge”, slik som en del uopplyste borgere av dette landet later til å tro. Dette på grunn av statistikk som viser at dess lengre folk fra andre trossamfunn enn det kristne bor her i Norge, dess mer sekulariserte blir de. Det betyr i bunn og grunn at de blir stadig mer “vestlige” dess lengre de bor her, og at generasjonene etter de først ankomne (de som blir født i Norge) har en helt annen tilnærming til sin religion enn de som er førstegenerasjonsinnvandrere. Jeg er derfor håpefull, og ikke medlem av den blåblå massen på ytterste høyre fløy som mener at de skal tilpasse seg (assimileres) og bli som oss straks de flytter hit. Dette vil skje av seg selv. For noen vil det ta litt tid, men for andre er det kanskje allerede i gang, i og med at de tross alt har flyktet fra et regime som har tvang og påbud som en naturlig del av styresettet.

Jeg har trua på at dette blir bra. Det har jeg.

Share: